Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21470121
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 435.5000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
21470122
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 4355000.00 000.0000 MHz
Modul C DTMF
21470123
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
21470124
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
GRANADA
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21470125
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time