Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21470611
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 432 MHz
Modul B DTMF
21470612
Software
CC:2.0.5722.33107
URL
Description1
GranadaIN87EF
Description2
CC 2.0.5722.33107
Gps Data
47.1375 -3.375

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
21470613
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency MHz
Modul D DTMF
21470614
Software
CC:2.0.5722.33107
URL
Description1
GranadaIN87EF
Description2
CC 2.0.5722.33107
Gps Data
47.1375 -3.375

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21470615
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time