Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21450641
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.1250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
21450642
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
CASTELLON,IM99XX
Description2
SPAIN
Gps Data
39.9920 -0.5760

Modul C Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
21450643
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
21450644
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21450645
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time