Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21432211
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.0500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
21432212
Software
ircDDB_GW-20180719
URL
Description1
Puigcerda/CAT
Description2
Gps Data
42.4310 1.9271

Modul C Frequency 144.8750 0.0000 MHz
Modul C DTMF
21432213
Software
ircDDB_GW-20180719
URL
Description1
Puigcerda-CAT
Description2
Gps Data
42.4310 1.9271

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
21432214
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21432215
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time