Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26244101
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
26244102
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 14426875.0 0000.0000 MHz
Modul C DTMF
26244103
Software
UP4DAR-CCS7-Client
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
26244104
Software
UP4DAR-CCS7-Client
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency 430.5000 0.0000 MHz
Modul E DTMF
26244105
Software
DV4-20190222
URL
Description1
Werne NRW
Description2
Deutschland
Gps Data
51.6686 7.6289

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time