Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26230831
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434,0000 0,0000 MHz
Modul B DTMF
26230832
Software
ircDDB_GW-20150820
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
26230833
Software
ircDDB_GW-20150820
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
26230834
Software
DV4-20170804
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26230835
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time