Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26272551
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.000 MHz
Modul B DTMF
26272552
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Bretzfeld
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
49.1131 9.2678

Modul C Frequency 438.000 MHz
Modul C DTMF
26272553
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Bretzfeld
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
49.1131 9.2678

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
26272554
Software
DV4-20180416
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul E DTMF
26272555
Software
DV4-20170917
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time