Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26272741
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 440 MHz
Modul B DTMF
26272742
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Kuessaberg
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
47.3625 8.225

Modul C Frequency 430 MHz
Modul C DTMF
26272743
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Kuessnach BW
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
47.3565 8.2201

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
26272744
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26272745
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time