Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26385181
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.2375 0.0000 MHz
Modul B DTMF
26385182
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Forstern
Description2
Germany
Gps Data
48.1864 11.9729

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26385183
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
26385184
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26385185
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL8NDD
8992
DL8MEM
2628992
DJ3MU B
DCS002 F
CCS702
2018-10-23 18:02:52