Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26282431
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
26282432
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26282433
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
26282434
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency 29.5 0 MHz
Modul E DTMF
26282435
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Spiegelau
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
48.54 13.1996

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time