Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26249011
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
26249012
Software
DV4-20190127
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 144.975 MHz
Modul C DTMF
26249013
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Schieder
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
51.5375 9.075

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
26249014
Software
DV4-20190307
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26249015
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time