Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26248081
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.325 MHz
Modul B DTMF
26248082
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
GL
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
50.5875 7.075

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26248083
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency MHz
Modul D DTMF
26248084
Software
DV4-20170517
URL
Description1
Description2
CC 2.0.6490.23147
Gps Data

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26248085
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time