Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.2250 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Nordhelle
Description2
FMT Eggegebirge
Gps Data
51.1467 7.7732

Modul C Frequency 438.2250 -7.6000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
DB0VR D-Star Test
Description2
Marl
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DG9FB
CQCQCQ
2626284
DB0VRH B
DCS001 K
CCS702
2019-06-15 05:20:18
2
DH1KC
CQCQCQ
DTMF?
DB0VRH B
DCS001 K
CCS702
2019-06-12 07:55:38
3
DG5KI
CQCQCQ
2634976
DB0VRH B
DCS001 K
CCS702
2019-04-19 19:32:07
4
DL1YBL
MARL
CQCQCQ
2624003
DB0VR C
DCS456 C
CCS702
2019-03-28 20:36:02
5
DL1ZBL
6319
CQCQCQ
2626319
DB0VRH B
DCS001 K
CCS702
2019-03-24 19:37:29
6
DG1FCO
CQCQCQ
2625209
DB0VRH B
CCS702
2018-01-01 19:08:28