Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439,5875 -7,6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
JN48xk
Description2
Ulm
Gps Data
48.4198 9.9468

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL2ZBV
7907
CQCQCQ
2627907
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-10-15 11:42:16
2
DH1GD
7673
CQCQCQ
2627673
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-10-10 05:52:38
3
DK9WF
7710
CQCQCQ
2627710
DB0ULM B
DCS001 C
CCS702
2018-10-06 16:56:11
4
DF3IS
CQCQCQ
2627780
DB0ULM B
DCS001 C
CCS702
2018-10-04 09:32:29
5
PA1ROB
ID51
CQCQCQ
2047113
DB0ULM B
DCS001 C
CCS702
2018-10-03 17:29:04
6
DF2DR
CQCQCQ
2627334
DB0ULM B
DCS001 Z
CCS702
2018-09-29 12:05:05
7
DG2GBU
CQCQCQ
2637238
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-22 21:15:02
8
DL6OO
ID51
CQCQCQ
2629039
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-22 13:49:52