Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439,5875 -7,6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
JN48xk
Description2
Ulm
Gps Data
48.4198 9.9468

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DF2DR
CQCQCQ
2627334
DB0ULM B
CCS702
2018-08-16 17:53:02
2
DL2ZBV
7907
CQCQCQ
2627907
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-23 08:37:48
3
DG2GBU
CQCQCQ
2637238
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-22 21:15:02
4
DK9WF
7710
CQCQCQ
2627710
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-22 14:24:58
5
DL6OO
ID51
CQCQCQ
2629039
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-22 13:49:52
6
DC5PAD
8367
CQCQCQ
2628367
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-21 20:44:03
7
DL2SBE
8334
CQCQCQ
2628334
DB0ULM B
DCS002 J
CCS702
2018-07-19 15:06:29
8
DH1GD
7673
CQCQCQ
2627673
DB0ULM B
REF001 C
CCS702
2018-06-29 05:35:59