Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.550 -7,6 MHz
Modul B DTMF
2
Software
DVRPTR3-CCS7-Client
URL
Description1
Hannover
Description2
DVRPTR3-CCS7-Client
Gps Data
52.2281 9.4457

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DF7OA
ID51
CQCQCQ
2633416
DB0TVH B
CCS702
2018-12-18 08:29:22
2
DO4DHH
HOME
CQCQCQ
2623487
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-17 18:53:07
3
DL4AH
3105
CQCQCQ
2623105
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-16 14:30:01
4
DO3MV
D74
CQCQCQ
2633380
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-16 12:48:55
5
DB7OZ
P
CQCQCQ
2633141
DB0TVH B
DCS001 K
CCS702
2018-12-16 11:33:31
6
DF4LQ
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-16 10:30:29
7
DJ6OL
HOME
CQCQCQ
2623093
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-16 10:03:20
8
DG8OK
CQCQCQ
2623353
DB0TVH B
CCS702
2018-12-15 14:38:59
9
DO1JAW
3077
CQCQCQ
2633077
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-14 09:44:48
10
DO9KAS
CQCQCQ
2623553
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-11 14:35:21
11
DK8HC
CQCQCQ
2623965
DB0TVH B
CCS702
2018-12-08 22:17:56
12
DL6OAH
ID31
CQCQCQ
2623199
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-08 15:48:49
13
DO3VSU
3515
CQCQCQ
2623515
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-07 03:34:52
14
DK5OK
ANDI
CQCQCQ
2633442
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-05 05:09:23
15
DF1OE
3128
CQCQCQ
2623128
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-02 15:20:51
16
HB3YEZ
5600
CQCQCQ
2285026
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-12-01 06:30:13
17
DO4BZ
M
CQCQCQ
2623114
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-11-29 09:34:28
18
DF6NI
3226
CQCQCQ
2633226
DB0TVH B
DCS001 M
CCS702
2018-11-27 12:21:32
19
DK8AW
CQCQCQ
2623318
DB0TVH B
DCS001 M
CCS702
2018-11-25 15:38:16
20
DC4OT
CQCQCQ
2623116
DB0TVH B
DCS001 C
CCS702
2018-11-07 07:56:30
21
DL8MWA
2820
CQCQCQ
2623041
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-11-01 21:38:57
22
DF8OR
3150
CQCQCQ
2623150
DB0TVH B
CCS702
2018-10-26 07:39:39
23
DG3CNW
3230
CQCQCQ
2623230
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-10-15 17:00:58
24
DL4DSA
CQCQCQ
DTMF?
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-09-28 18:07:05
25
DD4MB
6129
CQCQCQ
2623040
DB0TVH B
DCS001 N
CCS702
2018-09-16 08:57:53