Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.5000 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Hoher Hagen
Description2
Goettingen 439.50MHz
Gps Data
51.4740 9.7662

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DO3MB
IC91
CQCQCQ
2626531
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-14 01:06:52
2
DG3ABY
3713
CQCQCQ
2623361
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-11 22:37:12
3
DC5LY
7100
CQCQCQ
2633260
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-11 18:56:56
4
DL0BFG
CQCQCQ
2623476
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-11 16:59:47
5
DK2HA
3483
CQCQCQ
2623483
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-10 10:59:09
6
DG4TK
9282
CQCQCQ
2623423
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-12-03 17:29:48
7
DM1CS
7100
CQCQCQ
DTMF?
DB0SN B
CCS704
2018-11-28 15:28:02
8
DL2AAU
CQCQCQ
2623341
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-11-24 18:32:11
9
DK6DT
4652
CQCQCQ
2634652
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-10-28 18:45:20
10
DL8BB
2820
CQCQCQ
2623350
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-10-26 15:45:48
11
DK3HP
P
CQCQCQ
2623369
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-10-05 11:12:53
12
DK8OF
CQCQCQ
2623327
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-10-02 12:39:49
13
DL8UI
BEN
CQCQCQ
2626180
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-10-01 16:42:54
14
DK8AP
3170
CQCQCQ
2623170
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-08-15 22:17:47
15
DG7ABB
P
CQCQCQ
2623447
DB0SN B
DCS001 N
CCS704
2018-07-13 11:52:27