Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 439.5000 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Lychen/Brandenburg
Description2
JO63PF
Gps Data
53.2122 13.2747

Modul C Frequency 145.5875 -0.6000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Lychen/Brandenburg
Description2
JO63PF
Gps Data
53.2122 13.2747

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DL5BYC
2820
CQCQCQ
DTMF?
DB0LY B
CCS702
2018-12-08 11:19:05
2
SP1N
7100
CQCQCQ
2601033
DB0LY B
CCS702
2018-10-18 19:57:47
3
DL3JFB
7100
CQCQCQ
2620102
DB0LY C
REF032 A
CCS702
2018-09-01 23:01:12
4
DO5JWA
Y01
CQCQCQ
2621120
DB0LY B
REF010 U
CCS702
2018-07-04 17:23:54