Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.5250 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Herford, JO42ID
Description2
OWL
Gps Data
52.1452 8.7222

Modul C Frequency 438.5250 -7.6000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Herford
Description2
Gps Data
52.1452 8.7221

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
DG6YID
4702
CQCQCQ
2634702
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-09-22 15:19:38
2
DO1YAR
CQCQCQ
2634798
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-09-14 17:57:37
3
DG9YFX
4425
CQCQCQ
2634425
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-09-02 10:34:23
4
M0SQJ
DL
CQCQCQ
2344065
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-08-18 05:12:10
5
DM4LTE
ID51
CQCQCQ
2634415
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-08-02 12:22:31
6
DL9YCS
ID31
CQCQCQ
2634845
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-06-24 15:27:06
7
DG4YCY
CQCQCQ
DTMF?
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-03-16 14:07:25
8
DL1YAY
CQCQCQ
2634444
DB0HFD B
DCS001 J
CCS704
2018-01-09 17:31:46