Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26820131
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 433.4500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
26820132
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Vieira de Leiria
Description2
Portugal
Gps Data
39.8743 -8.9177

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26820133
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
26820134
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26820135
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time