Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26840181
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.4250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
26840182
Software
DV4-20200302
URL
Description1
Portugal
Description2
Portugal, PT
Gps Data
39.5125 -7.6568

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26840183
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
26840184
Software
ircDDB_GW-20190402
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26840185
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time