Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
26840031
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 433.4500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
26840032
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Elvas-Portugal
Description2
Gps Data
38.8950 -7.2100

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
26840033
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
26840034
Software
DV4-20170517
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
26840035
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time