Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
000000001
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
000000002
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
000000003
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 144.8150 0.0000 MHz
Modul D DTMF
000000004
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Abingdon. FM19UK
Description2
US
Gps Data
39.0000 -75.0000

Modul E Frequency 445.6700 0.0000 MHz
Modul E DTMF
000000005
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Abingdon, FM19UK
Description2
USA
Gps Data
39.2000 -76.2500

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time