Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 445.9000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Woodstock, MD
Description2
Gps Data
39.3000 76.9000

Modul C Frequency 147.5250 0.0000 MHz
Modul C DTMF
3
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
Woodstock, MD
Description2
Gps Data
39.3000 76.9000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time