Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23415861
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
23415862
Software
DV4-20160523
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 145.9000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
23415863
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Telford
Description2
uk
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
23415864
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23415865
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time