Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23436491
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 432.6625 0.0000 MHz
Modul B DTMF
23436492
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
BUCKINGHAM
Description2
ENGLAND
Gps Data
51.9687 -0.9500

Modul C Frequency 432.6625 0.0000 MHz
Modul C DTMF
23436493
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
BUCKINGHAM
Description2
ENGLAND
Gps Data
51.9687 -0.9500

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
23436494
Software
DV4-20170306
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23436495
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time